Ο Κώδικας Δημοσιοποίησης δημιουργήθηκε για να οριοθετήσει και να εξασφαλίσει το πλαίσιο συνεργασίας των φαρμακευτικών επιχειρήσεων με τους επαγγελματίες υγείας και αποτελεί ένα βήμα προς την ενίσχυση της διαφάνειας και την οικοδόμηση αυξημένης εμπιστοσύνης μεταξύ της φαρμακευτικής βιομηχανίας, της ιατρικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Ο Κώδικας Δημοσιοποίησης περιλαμβάνει τη δημοσιοποίηση των παροχών του φαρμακευτικού κλάδου προς τους ΕΥ και τους ΕΥΦ και προβλέπει τη λεπτομερή δημοσιοποίηση του ύψους και της φύσης των επιχορηγήσεων αυτών.

 
 
 
Η Anabiosis υποστηρίζει πλήρως την ενίσχυση της διαφάνειας στις σχέσεις μεταξύ της φαρμακευτικής βιομηχανίας και των επαγγελματιών υγείας αλλά και των επιστημονικών υγειονομικών φορέων, συνεπώς εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τον Κώδικα Δημοσιοποίησης της EFPIA, τον Κώδικα Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ και τις τοπικές νομοθετικές ρυθμίσεις (άρθρο 66, παρ.7α ν.4316/2014 ΦΕΚ Α270/24.12.2014).

Σχετικό ΦΕΚ Α270/24.12.2014

Τα στοιχεία που δημοσιοποιούνται περιλαμβάνουν τις μεταφερόμενες αξίες προς επαγγελματίες υγείας και επιστημονικούς υγειονομικούς φορείς οι οποίες αφορούν τις εξής κατηγορίες:

 

Κατηγορίες Μεταφορά αξιών
Επαγγελματίες Υγείας Επιστημονικοί Υγειονομικοί Φορείς
Δωρεές και Xορηγίες   Σε είδος ή σε χρήμα
Εκδηλώσεις Κόστος,εγγραφής,Έξοδα,μετάβασης και διαμονής  
Συμβουλευτικές και άλλες υπηρεσίες Αμοιβή για επιστημονικές-ιατρικές συμβουλευτικές, εκπαιδευτικές και άλλες υπηρεσίες
Έρευνα και ανάπτυξη Κόστος αμοιβής, έξοδα μετάβασης & διαμονής και οποιοδήποτε σχετιζόμενο έξοδο το οποίο καλύπτεται και σχετίζεται με αυτή την υπηρεσία

Περίοδος αναφοράς: Κάθε αναφορά καλύπτει τη μεταφορά αξιών που έγινε σε ένα ημερολογιακό έτος και δημοσιοποιήθηκαν το επόμενο έτος. Για παράδειγμα, η πρώτη αναφορά που θα δημοσιευτεί τον Ιούνιο 2016 καλύπτει τη μεταφορά αξιών που έγινε το 2015.

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2016


ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2015

Kyowa Kirin / Prostrakan
Abstral®
Rectogesic®
Tostran®
Xomolix®
Μoventig®
Pecfent®
Sancuso®
SMB
Sedacid®

Medis - Actavis
Xoltiva®

Intas
Fluorouracil / anaBIOsis
Anaquetan XR®
Zerectum®
Copyright © 2018
anaBIOsis pharmaceuticals