ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
 

Όραμα της εταιρείας είναι παρέχει διαρκώς νέες θεραπευτικές λύσεις στην ιατρική κοινότητα, προσφέροντας ποιοτικά και αποτελεσματικά σκευάσματα και έξυπνες φαρμακοτεχνικές μορφές, συνεισφέροντας με αυτό τον τρόπο στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών και στην ενίσχυση της συμμόρφωσής τους στις θεραπείες

Αποστολή της εταιρείας είναι να κερδίζει καθημερινά την αναγνώριση και το σεβασμό ως εταιρεία που λειτουργεί με συνέπεια, συνέχεια, ειλικρίνεια και υψηλή δεοντολογία και η οποία αναπτύσσεται συνεχώς παρέχοντας έξυπνα, ποιοτικά και αποτελεσματικά σκευάσματα για τη θεραπεία ασθενειών. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία επιδιώκει τη συνεχή διεύρυνση του χαρτοφυλακίου με νέες στρατηγικές συμμαχίες, καθώς και τη διαρκή ανάπτυξη των εργαζομένων μας σε ένα δημιουργικό, ανθρώπινο και φιλικό εργασιακό περιβάλλον.

 

Η Διοίκηση της Εταιρείας δεσμεύεται για:

 • Τη συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού της

 • Τη συνεχή βελτίωση της επικοινωνίας με τους Εποπτικούς Φορείς με σκοπό την αρτιότερη εξυπηρέτηση του πελάτη

 • Τη συνεχή παρακολούθηση των επιστημονικών και κανονιστικών εξελίξεων

 • Τη συνεχή παρακολούθηση των διαδικασιών της Εταιρείας μέσα από ένα πλαίσιο δεικτών που επικαιροποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα

 • Τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Στόχος της εταιρείας είναι:

 • Να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σκευάσματα στην ιατρική κοινότητα

 • Να προσφέρει συνεχώς νέα αποτελεσματικά σκευάσματα

 • Να προσφέρει σκευάσματα που βελτιώνουν τη ποιότητα ζωής των ασθενών

 • Να παρέχει άριστο εργασιακό περιβάλλον στους εργαζομένους που να επιτρέπει τη διαρκή ανάπτυξή τους

 • Να εφαρμόζει πιστά το εθνικό και ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο του κλάδου

Προκειμένου να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι η Διοίκηση της εταιρείας και οι εργαζόμενοι δεσμεύονται:

 • Στην παροχή σκευασμάτων υψηλής ποιότητας μέσω της συστηματικής επιλογής αξιόπιστων συνεργατών και προμηθευτών καθώς και του συνεχούς ελέγχου αυτών

 • Στη συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού

 • Στη συνεχή παρακολούθηση του κανονιστικού πλαισίου

 • Στην τήρηση των απαιτήσεων και των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

 • Στον καθορισμό ενός πλαισίου δεικτών και η ανασκόπηση αυτών ανά τακτά χρονικά διαστήματα

 • Στη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος διαχείρισης ποιότητας

 

Η Διοίκηση της εταιρείας

Γ. Μανωλάς – Δ Τσεκουράς

Kyowa Kirin / Prostrakan
Abstral®
Rectogesic®
Tostran®
Xomolix®
Μoventig®
Pecfent®
Sancuso®
SMB
Sedacid®

Medis - Actavis
Xoltiva®

Intas
Fluorouracil / anaBIOsis
Anaquetan XR®
Zerectum®
Copyright © 2018
anaBIOsis pharmaceuticals