Πολιτική κατά της Δωροδοκίας

Η παρούσα Πολιτική επιδιώκει να ενισχύσει τη δέσμευση της Διοίκησης της anaBIOsis για μηδενική ανοχή στη δωροδοκία καθώς να λειτουργεί ηθικά και νόμιμα σε όλο το ευρύ φάσμα των δραστηριοτήτων της σύμφωνα πάντα με την κείμενη νομοθεσία και τους ισχύοντες κανονισμούς.

Ειδικότερα, η Πολιτική αποσκοπεί σε:

 • συμμόρφωση με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της δωροδοκίας
 • κατανόηση του ορισμού της δωροδοκίας και των μορφών απαντάται
 • ενθάρρυνση της αναφοράς κάθε περιστατικού ή υποψίας περί δωροδοκίας μέσω συστήματος καταγγελιών και αναφορών
 • ευαισθητοποίηση των εργαζομένων και συνεργατών για την αναγνώριση ενεργειών που συνδέονται με τη δωροδοκία
 • προστασία της φήμης της εταιρίας.

Με πυξίδα το όραμά μας, τις αξίες μας αλλά και τον Κώδικα Δεοντολογία του ΣΦΕΕ δημιουργούμε ένα πλαίσιο υποχρεώσεων και κατευθυντήριων γραμμών, ως εργαλείο για την πρόληψη, αποτροπή και καταπολέμηση της δωροδοκίας και της διαφθοράς.

Στο πλαίσιο αυτό οι εργαζόμενοι της anaBIOsis οφείλουν να:

 • μην προσφέρουν αλλά ούτε και να γίνονται αποδέκτες δωροδοκίας
 • είναι διαφανείς σχετικά με τις πράξεις και αλληλεπιδράσεις τους
 • ενεργούν σύννομα, υπεύθυνα και με σεβασμό
 • συμμετέχουν ενεργά στη διατήρηση ενός υγιούς και ακέραιου εργασιακού περιβάλλοντος
 • μην προωθούν προσωπικά συμφέροντα και αθέμιτα πλεονεκτήματα
 • μη δημιουργούν ούτε και να συμμετέχουν σε συγκρούσεις συμφερόντων
 • μην επηρεάζουν το ευρύτερο επαγγελματικό περιβάλλον για ίδιον όφελος
 • βεβαιώνονται ότι όλες τους οι ενέργειες δεν μπορούν να παρερμηνευθούν, στην περίπτωση που δημοσιοποιηθούν
 • αναφέρουν άμεσα οποιαδήποτε παραβίαση ή υποψία της παρούσας Πολιτικής

Η Πολιτική είναι δεσμευτική για όλους, ανεξαιρέτως, τους εργαζομένους στην anaBIOsis ανεξαρτήτως λειτουργικής θέσης και ιεραρχικής βαθμίδας, συμπεριλαμβανομένων των μελών διοικητικού συμβουλίου, υπεργολάβων, προμηθευτών, συμβούλων, πάσης φύσεως επιχειρηματικών συνεργατών και κάθε άλλον τρίτο ο οποίος ενεργεί εξ ’ονόματος της εταιρίας. Κάθε εργαζόμενος ή επιχειρηματικός συνεργάτης μπορεί να αναφέρει τέτοια ζητήματα χωρίς τον φόβο απόλυσης, βλαπτικής μεταβολής ή αντιποίνων οποιουδήποτε είδους.

Η μη συμμόρφωση με τους νόμους για τη δωροδοκία και της διαφθορά ενέχει υψηλό κίνδυνο και η anaBIOsis έχει το δικαίωμα να λάβει όλα τα απαραίτητα πειθαρχικά μέτρα πρόληψης και καταστολής τέτοιων περιστατικών. Η διάπραξη του αδικήματος της δωροδοκίας επιφέρει αστική και ποινική ευθύνη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και λύση της σχέσης εργασίας με την Εταιρεία.

Σε κάθε περίπτωση, αρμόδιος για την παροχή διευκρινίσεων ή συμβουλών σχετικά με θέματα που άπτονται της Πολιτικής κατά της Δωροδοκίας, είναι ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

  Ονοματεπώνυμο (Προαιρετικά)

  Email (Προαιρετικά)

  Περιγραφή

  SWITCH THE LANGUAGE